• Ulus / Ankara
  • Pazartesi - Cumartesi 09:00 - 19:00
  • 0538 664 8995
  • bilgi@kardener.com.tr

Topraklama Ölçümü ve Raporu

Topraklama Raporu: Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “mühendis” ünvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır.

Topraklama Ölçümlerini ve Raporlamasını kim yapabilir?

Yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler yapabilirler.

— Mühendislik’te; —– oda sicil numaralı gerekli yetki belgelerine sahip ( SMM belgesi ve Topraklama Yetki Belgesi) Elektrik Elektronik Mühendisi —– tarafından topraklama ölçümleri yapılıp, raporları hazırlanmaktadır.

İnsanların ve evcil hayvanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin değeri 50 voltun üstünde olmamalıdır. Ayrıca, herhangi bir hata anında (teknik hatalar, aşırı akımlar, yalıtımın bozulması, delinme ve bozulmalar vs) ortaya çıkan tehlikeli akımların toprağa akıtılması için topraklama yapılmaldır. Topraklanmış bir üretim tesisimde çalışan personeli elektrik şoklarından korunur, tesis içerisindeki aygıtların elektrik arızalarına karşı arızalanmalarını önlenir, elektrik enerjisinin güvenirliği ve sürekliliği artar.

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” gereği zorunlu tutulmuştur. Aynı yönetmeliğin Ek-P bölümünde işyerlerinin topraklama tesisatının periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri, Bina ve Eklentilerinde alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Ek-1 Madde 6 da işverenlerin “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre gerekli tedbirleri alması zorunluluğu vardır.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” Madde 2.3 gereğince aksi belirtilmediği sürece işyerlerinin tesisatların periyodik kontrollerinin yılda bir yapılacağı bildirilmiştir.

Koruma topraklamalarında yönetmelikte bir sınır değer bulunmamaktadır. Sınır değer hesabı sistemin türüne (TT, TN), eşdeğer değer üzerinde bulunan açma cihazlarına(sigorta türü), artık akım anahtarı(kaçak akım rölesi) bulunmasına göre ölçümü yapan mühendis tarafından hesaplanmaktadır. Topraklama direncinin uygunluğu ancak bu hesap yöntemi ile belirlenmektedir. Bu nedenle özellikle küçük güç tüketimli işletmelerde ve evlerde artık akım anahtarlarının konulması tavsiye edilmektedir.

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,
2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin  muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4) Sabit olmayan tesisler için:
i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.
Bir yüksek gerilim topraklama tesisinde yapılacak topraklama dirençlerinin ölçülmesine ve binalara ilişkin topraklama tesislerinin denetimine ilişkin bir fikir vermek üzere, aşağıda iki adet  form verilmiş olup topraklama tesisini denetlemekten sorumlu kuruluşlar benzer formlar geliştirip kullanabilirler.

Topraklama Nedir? : Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine TOPRAKLAMA denilmektedir.

Topraklamanın amacı;  meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Elektrik sistemlerinin devamlılığı ve insan hayatını güvenceye almak için elektrik sistemlerinde , gerilim altındaki kısımlar yalıtılırlar.Toprağa karşı yalıtımda, çeşitli sebeplerle, her zaman bozulma ve delinme şeklinde hata meydana gelmesi kaçınılmazdır.Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını güvenceye almak maksadıyla uygulanacak işlemlerden biridir.

Topraklama işleminde dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır:

• Topraklanacak cihaz veya bölüm ile referans toprak (topraklanan nesnenin elektrodundan oldukça uzak, en az 20 m.,bir toprak yüzeyi) arasındaki direncin (toprak elektrodu geçiş direnci, yayılma direnci) olabildiğince küçük olmasını sağlamak,

• Cihazların, bina aksamının ve benzeri elemanların aralarında, işletme esnasında potansiyel farkı meydana gelmemesini temin etmektir.

Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Bu sistemde tüm topraklamalar, tüm metal bölümler eş potansiyel baraları ve potansiyel dengeleyiciler ile birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur.Elektrik akımı farklı potansiyellere sahip iki nokta arasında oluştuğundan birbirine eşpotansiyel oluşturacak şekilde bağlanmış metal bölümler arasında elektrik akımı oluşmaz . Kaçak anında bile tüm noktalarda eşit potansiyel olacağından veya hiçbir iki nokta arasında potansiyel farkı oluşmayacağından herhangi bir tehlikede söz konusu olmayacaktır. Bu sistemde statik elektrik de oluşmayacağından statik elektrik kaynaklı yangın riski ortadan kalkacaktır.

Topraklama Tesislerinde Ölçüm ;  Yeni Tesis Edilecek veya Mevcut Topraklama Tesislerinde Yapılacak Ölçmeler;

Toprak Özdirencinin Ölçülmesi: Toprak yayılma direncini veya topraklama empedansını önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi,bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan “Dört Sonda Yöntemi” (örneğin,Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır.

Dokunma Gerilimlerinin Ölçülmesi ;  Dokunma gerilimlerinin ölçülmesi için,akım-gerilim ölçme yöntemi kullanmak zorunludur.

Topraklama çeşitleri;

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

1. Koruma topraklaması
İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

2. İşletme topraklaması
İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. (Aktif kısımların topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

3. Fonksiyon topraklaması
Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır. Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesisleri işletme topraklamasıdır.

Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama ; Topraklama tesislerinin kurulması için temel koşullar;

►Mekanik dayanım ve korozyona karşı dayanıklılığın sağlanması,

►Isıl bakımdan en yüksek hata akımına (hesap yolu ile bulunan) dayanıklılık,

►İşletme araçları ve nesnelerin zarar görmesinin önlenmesi,

►En yüksek toprak hata akımı esnasında, topraklama tesislerinde ortaya çıkabilecek gerilimlere karşı insanların güvenliğinin sağlanması.

Bu koşulların sağlanması için ;

⇒ Hata akımının değeri,

⇒ Hatanın süresi,

⇒ Toprağın özellikleri önemlidir.

Mekanik Dayanım ; Topraklama elektrodu ve potansiyel dengeleme iletkenleri korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılmalıdır . Topraklama elektrodu en küçük boyutları Topraklamalar Yönetmeliği Ek-A da verilmiştir . Topraklama iletkenleri ve potansiyel dengeleme iletkenleri en küçük kesitleri Yönetmelik Çizelge-4a da, mekanik olarak korunmuş veya korozyona karşı korunmuş olup, olmamasına bağlı olarak; Bakır 25 mm2 ; Daldırma galvanizli demir 50 mm2 olarak bildirilmektedir.

Isıl Zorlanmalar; Şebeke nötr noktasının topraklanma şekline bağlı olarak göz önünde bulundurulması gerekli akımlar yönetmelikte çizelge-1 de bildirilmiştir. Topraklama tesislerinde hata akımının kollara ayrıldığı göz önünde bulundurularak, her topraklayıcı için bu kısımdan geçen akım dikkate alınmalıdır. Son sıcaklıklar; Yönetmelik Ek-B de verildiği gibi seçilmelidir.

Dokunma Ve Adım Gerilimine Göre Boyutlandırma ; Dokunma gerilimi için izin verilen değerler hata süresine bağlı olarak Yönetmelik Şekil-6 da verilmiştir. Dokunma gerilimi koşulları yerine getirildiğinde tehlikeli adım gerilimi oluşmayacağı varsayılır.  Verilen değerlerin yüksek gerilim şebekeleri için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

İzin verilen dokunma gerilimi UTP, aşağıdaki hususlardan birinin yerine getirilmesi ile gerçekleşmiş sayılır:

►Söz konusu tesis global topraklama sisteminin bir parçası ise,

►Topraklama gerilimi izin verilen UTP geriliminin 2 katını aşmıyor ise,

►Yönetmelik Ek-D de verilen M önlemleri alınmış ise.

Yukarıdaki koşulların hiçbirisi yerine getirilmezse ölçme yolu ile dokunma geriliminin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir.

Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama ; Alçak Gerilim Tesislerinde Dolaylı Temasa Karşı Koruma Yöntemleri ;

►Beslemenin otomatik olarak ayrılması ile koruma,

► Koruma sınıfı II olan donanım veya eşdeğeri yalıtım ile koruma,

►İletken olmayan mahallerde koruma,

►İletken mahallerde koruma,

►Topraklamasız tamamlayıcı yerel eşpotansiyel kuşaklama ile koruma,

►Elektriksel ayırma ile koruma,

Beslemenin Ayrılması Ve Topraklama ;Bir devrede veya donanımda, alternatif akım için 50 V.’u ve doğru akım halinde 120 V.’u aşan bir temas gerilimi ortaya çıkması halinde beslemenin otomatik olarak ayrılmasıdır. 0.4 kV’luk şebekelerden beslenen son kullanıcılarda 0.4 s; dağıtım tesislerinde ve alçak gerilim şebeke direklerinde 5 s içinde devre kesilmelidir. İletken bölümler sistem topraklama şekline bağlı olarak bir koruma iletkenine bağlanırlar.

Potansiyel Dengeleme ;Her binada

►Ana koruma iletkeni,

► Ana topraklama iletkeni,

►Bina içindeki metal borular,

► Yapıların metal bölümler, merkezi ısıtma ve klima sistemleri,

►Potansiyel dengeleme hattına bağlanmalıdır.

Statik Elektriğe Karşı Topraklama ; Statik Elektrik; elektronların atomlar arasında hareket etmesiyle ortaya çıkan enerji olarak düşünülebilir. Buradaki hareket, elektronların çekirdek etrafındaki hareketi değil, farklı atomlar arasındaki hareketidir. Statik elektriğe en büyük örnek olarak yıldırım verilebilir. Kısacası statik elektrik; katının katıya, sıvının katıya veya iki sıvının birbirine sürtünmesi sonucu oluşan, genel olarak bir işe yaramayan ve zaman zaman arklar şeklinde boşalan elektrik enerjisidir. Bu boşalma genel olarak kontrol altına alınamaz ve statik elektrikten faydalanılamaz. Ancak; Bu kontrolsüz güç çok önemli bir yangın çıkış sebebidir.Endüstriyel ve ticari işlemlerde, yangın riskinden dolayı statik elektriğin büyük bir önemi vardır. Endüstriyel ve ticari işlemlerde statik elektrik; transport işlerinde, konveyör bantlarında, kaplama işlemlerinde, örtme ve doldurma işlemlerinde, basım ve matbaa işlemlerinde, karıştırma işlemlerinde ve sprey uygulamaları gibi birçok yerde görülmektedir.

Topraklama Ölçüm Noktaları Nasıl Belirlenmektedir?

Topraklama ölçümlerinin hangi noktalardan yapılması gerektiği işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir konudur. Firmamızın deneyimli mühendisleri sanayi tesisleri, binalar, hastaneler, AVM’ler ve ofis binaları gibi farklı tipteki yapılarda topraklama ölçüm noktalarının belirlenmesinde firmalar yol göstermektedir.

Genel olarak topraklama ölçümü yapılması gereken noktalar;
Bina şebeke girişi Ana Dağıtım Panoları
Tesis içerisindeki tali dağıtım panoları
(Mevcut ise) trafoların toprak ve nötr bağlantıları
(Mevcut ise) eş potansiyel baralar
Son tüketici noktaları
Şebeke ve ups prizleri
Elektrikle çalışan makineler

Fabrikalar, sanayi ve üretim tesisleri için topraklama ölçüm noktaları

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için”
Ana Dağıtım Panoları
Tali Panolar
Kombine priz kutuları
Son Kullanıcı Noktaları: Elektrikle çalışan makineler (Torna ve freze tezgahları, Matkaplar, Testereler, Vinçler, CNC Makineleri,.. vb.)

Otomotiv Teknik Servisleri için Topraklama ölçüm noktaları “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için”


Ana Dağıtım Panoları
Tali Dağıtım Panoları
Atölye kısımlarındaki kombine prizler
Kaldırma ekipmanları (Araç liftleri, Vinçler,.. vb.)
Teknik Servisler için Topraklama ölçüm noktaları (Örnek) “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi İçin”
Ana Dağıtım Panosu (veya Ana Sigorta Kutusu)
Teknik Servis Kısmında bulunan prizler

Topraklama tesislerinde muayene, ölçme ve denetleme:

Yönetmelik madde 10-a ‘da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilecektir.
Yapılacak kontrollar
– Gözle muayene,
– Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
– Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi,
– Toprak özdirencinin ölçülmesi,
– Topraklama direncinin ölçülmesi,
– Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi,
– Çevrim empedansının kontrolu,
– Hata akımı koruma düzeninin kontrolu,
şeklinde sıralanmaktadır.
Yapılacak kontrollarda Yönetmelik Ek-P’de verilen şekilde formların kullanılması tavsiye olunur. Kontrol periyotlarına da aynı ekte değinilmiştir.

Çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene,ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

→ Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları  hariç) için : 2 yıl

→ Enerji nakil ve dağıtım hatları için : 5 yıl

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için :

→ Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi : 1 yıl

→ Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene,ölçme ve kontroller : 2 yıl

Sabit olmayan tesisler için :

→ Sabit işletme elemanları için : 1 yıl

→ Yer değiştirebilen işletme elemanları için : 6 ay

Parlayıcı,Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki  topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene,ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Yurtlarda topraklama kontrolleri çalışmasında ölçülebilecek noktalar;

  • Ana Dağıtım Panosu
  • Kat Dağıtım Panoları
  • Katlardaki bazı prizler
  • Yemekhanede  Priz ve Makineler
  • Varsa Jeneratör Ölçümü
  • Varsa Kazan Dairesinde ölçümler
  • Varsa Asansör Panosu ve gövdesinde ölçümler

Bu ölçümler esnasında Elektrik İç Tesisatı Muayene ve Uygunluk Belgesinde belirtilen kontrol noktalarını da incelemiş bulunuyoruz.

Paratoner tesisatı ölçümü ve kontrolü;

İtfaiye raporları için istenmektedir. Ayrıca Çalışma bakanlığı teftişlerinde de istenen bir rapordur.

İtfaiye Raporları için Paratoner Ölçüm Raporları istenmektedir. Arslan Proje Mühendislik olarak itfaiye raporları başvurularında istenen Paratoner Ölçüm raporlarını gerekli kontrolleri yaparak hazırlamaktayız.

Eğer binanızda paratoner yok ise kurulumu konusunda yardımcı olabileceğimiz gibi, komşu binalarda paratoner var ise (Max Paratoner uzaklığı 79 metredir.) bu paratonerlere ait kapsama etki alanı projelerini çizerek itfaiye için gerekli olan belgelerin tamamlanmasında yardımcı olmaktayız.

Topraklama Nedir? : Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile, toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine TOPRAKLAMA denilmektedir.

Topraklamanın amacı;  meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak mertebede olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Elektrik sistemlerinin devamlılığı ve insan hayatını güvenceye almak için elektrik sistemlerinde , gerilim altındaki kısımlar yalıtılırlar.Toprağa karşı yalıtımda, çeşitli sebeplerle, her zaman bozulma ve delinme şeklinde hata meydana gelmesi kaçınılmazdır.Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını güvenceye almak maksadıyla uygulanacak işlemlerden biridir.

Topraklama işleminde dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır:

• Topraklanacak cihaz veya bölüm ile referans toprak (topraklanan nesnenin elektrodundan oldukça uzak, en az 20 m.,bir toprak yüzeyi) arasındaki direncin (toprak elektrodu geçiş direnci, yayılma direnci) olabildiğince küçük olmasını sağlamak,

• Cihazların, bina aksamının ve benzeri elemanların aralarında, işletme esnasında potansiyel farkı meydana gelmemesini temin etmektir.

Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Bu sistemde tüm topraklamalar, tüm metal bölümler eş potansiyel baraları ve potansiyel dengeleyiciler ile birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur.Elektrik akımı farklı potansiyellere sahip iki nokta arasında oluştuğundan birbirine eşpotansiyel oluşturacak şekilde bağlanmış metal bölümler arasında elektrik akımı oluşmaz . Kaçak anında bile tüm noktalarda eşit potansiyel olacağından veya hiçbir iki nokta arasında potansiyel farkı oluşmayacağından herhangi bir tehlikede söz konusu olmayacaktır. Bu sistemde statik elektrik de oluşmayacağından statik elektrik kaynaklı yangın riski ortadan kalkacaktır.

Topraklama Tesislerinde Ölçüm ;  Yeni Tesis Edilecek veya Mevcut Topraklama Tesislerinde Yapılacak Ölçmeler;

Toprak Özdirencinin Ölçülmesi: Toprak yayılma direncini veya topraklama empedansını önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi,bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan “Dört Sonda Yöntemi” (örneğin,Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır.

Dokunma Gerilimlerinin Ölçülmesi ;  Dokunma gerilimlerinin ölçülmesi için,akım-gerilim ölçme yöntemi kullanmak zorunludur.

Topraklama çeşitleri;

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

1. Koruma topraklaması
İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

2. İşletme topraklaması
İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. (Aktif kısımların topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

3. Fonksiyon topraklaması
Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır. Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesisleri işletme topraklamasıdır.

Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama ; Topraklama tesislerinin kurulması için temel koşullar;

►Mekanik dayanım ve korozyona karşı dayanıklılığın sağlanması,

►Isıl bakımdan en yüksek hata akımına (hesap yolu ile bulunan) dayanıklılık,

►İşletme araçları ve nesnelerin zarar görmesinin önlenmesi,

►En yüksek toprak hata akımı esnasında, topraklama tesislerinde ortaya çıkabilecek gerilimlere karşı insanların güvenliğinin sağlanması.

Bu koşulların sağlanması için ;

⇒ Hata akımının değeri,

⇒ Hatanın süresi,

⇒ Toprağın özellikleri önemlidir.

Mekanik Dayanım ; Topraklama elektrodu ve potansiyel dengeleme iletkenleri korozyona karşı dayanıklı malzemeden yapılmalıdır . Topraklama elektrodu en küçük boyutları Topraklamalar Yönetmeliği Ek-A da verilmiştir . Topraklama iletkenleri ve potansiyel dengeleme iletkenleri en küçük kesitleri Yönetmelik Çizelge-4a da, mekanik olarak korunmuş veya korozyona karşı korunmuş olup, olmamasına bağlı olarak; Bakır 25 mm2 ; Daldırma galvanizli demir 50 mm2 olarak bildirilmektedir.

Isıl Zorlanmalar; Şebeke nötr noktasının topraklanma şekline bağlı olarak göz önünde bulundurulması gerekli akımlar yönetmelikte çizelge-1 de bildirilmiştir. Topraklama tesislerinde hata akımının kollara ayrıldığı göz önünde bulundurularak, her topraklayıcı için bu kısımdan geçen akım dikkate alınmalıdır. Son sıcaklıklar; Yönetmelik Ek-B de verildiği gibi seçilmelidir.

Dokunma Ve Adım Gerilimine Göre Boyutlandırma ; Dokunma gerilimi için izin verilen değerler hata süresine bağlı olarak Yönetmelik Şekil-6 da verilmiştir. Dokunma gerilimi koşulları yerine getirildiğinde tehlikeli adım gerilimi oluşmayacağı varsayılır.  Verilen değerlerin yüksek gerilim şebekeleri için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

İzin verilen dokunma gerilimi UTP, aşağıdaki hususlardan birinin yerine getirilmesi ile gerçekleşmiş sayılır:

►Söz konusu tesis global topraklama sisteminin bir parçası ise,

►Topraklama gerilimi izin verilen UTP geriliminin 2 katını aşmıyor ise,

►Yönetmelik Ek-D de verilen M önlemleri alınmış ise.

Yukarıdaki koşulların hiçbirisi yerine getirilmezse ölçme yolu ile dokunma geriliminin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir.

Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama ; Alçak Gerilim Tesislerinde Dolaylı Temasa Karşı Koruma Yöntemleri ;

►Beslemenin otomatik olarak ayrılması ile koruma,

► Koruma sınıfı II olan donanım veya eşdeğeri yalıtım ile koruma,

►İletken olmayan mahallerde koruma,

►İletken mahallerde koruma,

►Topraklamasız tamamlayıcı yerel eşpotansiyel kuşaklama ile koruma,

►Elektriksel ayırma ile koruma,

Beslemenin Ayrılması Ve Topraklama ;Bir devrede veya donanımda, alternatif akım için 50 V.’u ve doğru akım halinde 120 V.’u aşan bir temas gerilimi ortaya çıkması halinde beslemenin otomatik olarak ayrılmasıdır. 0.4 kV’luk şebekelerden beslenen son kullanıcılarda 0.4 s; dağıtım tesislerinde ve alçak gerilim şebeke direklerinde 5 s içinde devre kesilmelidir. İletken bölümler sistem topraklama şekline bağlı olarak bir koruma iletkenine bağlanırlar.

Potansiyel Dengeleme ;Her binada

►Ana koruma iletkeni,

► Ana topraklama iletkeni,

►Bina içindeki metal borular,

► Yapıların metal bölümler, merkezi ısıtma ve klima sistemleri,

►Potansiyel dengeleme hattına bağlanmalıdır.

Statik Elektriğe Karşı Topraklama ; Statik Elektrik; elektronların atomlar arasında hareket etmesiyle ortaya çıkan enerji olarak düşünülebilir. Buradaki hareket, elektronların çekirdek etrafındaki hareketi değil, farklı atomlar arasındaki hareketidir. Statik elektriğe en büyük örnek olarak yıldırım verilebilir. Kısacası statik elektrik; katının katıya, sıvının katıya veya iki sıvının birbirine sürtünmesi sonucu oluşan, genel olarak bir işe yaramayan ve zaman zaman arklar şeklinde boşalan elektrik enerjisidir. Bu boşalma genel olarak kontrol altına alınamaz ve statik elektrikten faydalanılamaz. Ancak; Bu kontrolsüz güç çok önemli bir yangın çıkış sebebidir.Endüstriyel ve ticari işlemlerde, yangın riskinden dolayı statik elektriğin büyük bir önemi vardır. Endüstriyel ve ticari işlemlerde statik elektrik; transport işlerinde, konveyör bantlarında, kaplama işlemlerinde, örtme ve doldurma işlemlerinde, basım ve matbaa işlemlerinde, karıştırma işlemlerinde ve sprey uygulamaları gibi birçok yerde görülmektedir.